THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 19, 37
Tổng: 1 10, 92, 83, 47
Tổng: 2 84, 93
Tổng: 3 94, 85
Tổng: 4 13, 86, 40
Tổng: 5 96, 78
Tổng: 6 24, 15, 79, 42, 33
Tổng: 7 43, 25
Tổng: 8 62
Tổng: 9 18, 27, 18, 81