THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
19/03/20180 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần
18/03/20184 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17/03/20186 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
15/03/20186 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
14/03/20182 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
13/03/20184 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần
12/03/20180 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần
11/03/20182 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 6 lần
10/03/20183 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
09/03/20184 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
08/03/20183 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
07/03/20184 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
06/03/20181 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 8 lần
05/03/20181 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần
04/03/20183 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
03/03/20181 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
02/03/20182 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần
01/03/20183 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
28/02/20181 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 4 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
19/03/20182 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
18/03/20182 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
17/03/20184 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
15/03/20182 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 5 lần 2 lần 1 lần
14/03/20184 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
13/03/20182 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
12/03/20183 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần
11/03/20184 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
10/03/20183 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
09/03/20180 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần 2 lần
08/03/20182 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
07/03/20186 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06/03/20181 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 9 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
05/03/20184 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 4 lần
04/03/20180 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 9 lần
03/03/20180 lần 2 lần 7 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 8 lần
02/03/20183 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 8 lần
01/03/20182 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần
28/02/20182 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần