THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 5 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/02/2018 7 G51 6
26/02/2018 2 G31 2
05/03/2018 2 G54 7
07/03/2018 4 G21,G33 2
12/03/2018 2 G41 5